(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/12/11

ආදරයේ උල්පත් වූ අම්මා.....!ආදරයේ උල්පත් වූ අම්මා
මා ඔබගේ පුතු වූ
ඔබ මතු බුදු වන දවසේ
මා රාහුල කුමරුන් සේ
සෙවන පතා අද මෙන් පැමිණෙන්නේ
සුළඟිල්ලේ එල්ලී.....