(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/11/12

~~අපේ ක්‍රිකට්~~


අහෝ
ඛේදයකි
දුකකි
පොල්ලකි 
තිතකි

No comments:

Post a Comment