(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/09/23

රංගධරයාණෙනි.. ඔබට නිවන් සුව....!


හෙළයේ මහා රංගධරයාණෙනි.. 
හෙළ  කලාකෙත පෝෂණය කරන්නට
ඔබ කළ මෙහෙය 
අමිලය අප්‍රමාණය... 

අපි ඔබට සදා ණයගැති වෙමු...


ඉතිං අවසරයි නික්ම යන්නට....

ආදරණීය ජෝ 
ඔබට නිවන් සුව....!

No comments:

Post a Comment