(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/06/17

කඳුළු දෙන්න මට හඬන්නකඳුළු දෙන්න මට හඬන්න
සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න
සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න
සක්වල ගල සසල වන්න

හිත උපන්න ආල වන්ත
ඒ රුව කෝ මට කියන්න
මගේ තනියට මා පමණයි
ඇය එවන්න මා බලන්න


ලිහිණියනේ පියාඹන්න
ඇය ඇති තැන සොයා ගන්න
මා මිය යන බව පවසා
ඇය එවන්න මා බලන්න

1 comment:

  1. මමත් ආස සිංදුවක්....

    ReplyDelete