(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/06/11

~~මතක ඉම~~


හීතලව හීතලට
හැඟුමකට පණදෙන්න
නුඹේ ඔය රත්තරන් මූණ
දැකගන්න....
වරක් ඇවිදින් යන්න

හීතලට හිම මිඳුණු
වස්සාන මතක ඉම
ගිනිවැදී දවයි අද....
දුරින් දුර වීම නුඹ
මා ඇතැර ගිය දවස
හීතලත් අඬයි අද....

1 comment:

  1. මනු අය්යෙ ඔවා කියන්න කෑත කොට ..... බොද ම්දුම් ටු ටු ටු ටුටු සෑම සති 7 මෙ.........

    ReplyDelete