(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/06/02

~~කියනවාද මට~~


කතා කරන ඔය ඇස්දෙක ළඟ
නවතිනවා මේ හිත
එදා ආදරෙන් මා දිහා බැලූ
ඒ ඇස්මයි; අදත්
කියන්න;
කෙළෙසකින් අදහන්නද
නුඹ අන්සතු බව
අදහන් නෑ
කවුරු කීවත්,
ඒත්..
නුඹම පවසයි වදනින්
ආදරේ නෑලු මට
නමුත්
ඔය තරු ඇස් ඉස්සර වගේම
මට ආදරෙන් කතා කරනවා
දන්නවද
මට ආදරෙයි කියලා ඔය ඇස් කියනවා
ආසයි අහන්න
වදනින්ම
නුඹ ආදරෙයිද මට....?

1 comment:

 1. දුක හිත ලඟ තියන් ...
  දුර ගියාට මම ...
  හිතින් නුඹට බැඳි පෙම ..
  ලිහලා දා හොදා අරින්න ...
  එ බැමි කඩන්න නුඹට මිස ..
  බැ වෙනකෙනෙකුට...

  ReplyDelete