(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/05/23

~~~සිත~~~


ඔබ
මතකයක් තමයි..
දුක් හිත
පාරවන හැඩයි..

පෙම
සිහිනයක් තමයි..
මේ හිත
තාම මඟ බලයි..

1 comment: