(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/05/17

පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා......!


මහා සමුදුරු පිහිණුවේ
කර තබාගෙන තම මෑණියන්
එවන් පුතු හට බුදු බව පැතූ
භවෙන් භවයෙහි පෙරුම් පිරුවා
පසන් කිරිමට අමා නිවන්
වෙසක් පෝ දින අදයි අපි
දල්වමු බැති පහන්..!


දම් සිසිලෙන් සිත සැනසෙන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා......!

No comments:

Post a Comment