(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/03/01

මම කැමතියි, ඇය කැමතියි, ඔහු කැමතියි, ඔබ.....? Madagascar I Like to Move It...I like to move it,move it
She likes to move it,move it

He likes to move it,move it
You like to ("move it")

All girls all over the world,
Original mad stunt man pon ya case man!
I love how all girls a move them body,
And when ya move ya body,and move it,
Nice and sweet and sexy,alright!

Woman ya cute,and you don't need no make up,
Original cute body you a mek man mud up.

Woman!physically fit, physically fit,
Physically,physically, physically fit
Woman!physically fit, physically fit,
Physically,physically, physically fit
Woman!ya nice,sweet,fantastic
Big ship on de ocean that a big titanic
Woman!ya nice,sweet energetic
Big ship on de ocean that a big titanic
Woman!ya nice,sweet,fantastic
Big ship on de ocean that a big titanic

Woman ya cute, and you don't need no make up,
Original cute body you a mek man mud up. 

Eye liner-pon ya face a mek man mud up
Nose powder-pon ya face a mek man mud up
Pluck ya eyebrow-pon ya face a mek man mud up
Gal ya lipstick-pon ya face a mek man mud up
Woman ya nice broad face,
And ya nice hip,make man flip and bust up them lip.
Woman ya nice an energetic,
Big ship pon de ocean that a big titanic.
Woman ya nice broad face,
And ya nice hip,make man flip and bust up them lip.
Woman ya nice and energetic,
Big ship pon de ocean that a big titanic.

1 comment:

  1. ලස්සනයි මේ අදහස නම් මම ගොඩක් කැමති

    ReplyDelete