(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2010/12/24

♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪සුභ නත්තලක් MARRY CHRISTMAS♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪

 ♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪
සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි අසිරිමත් නත්තලක් වේවා......!

May the Christmas season
fill your home with joy
your heart with love
and your life with laughter....!
♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪

No comments:

Post a Comment