(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2010/11/24

නිදහස....!


යම් දිනෙක සෑම මිටියාවතක්ම
ඉහළට එසවෙනු ඇතැයිද,
සෑම කන්දක්ම, කඳු වැටියක්ම
පහත් කරනු ඇතැයිද,
මම සිහිනයෙන් දකිමි..

රළු තැන් සමතලා කරනු ඇත.
එසේ ඇඳ තැන් කෙලින් කරනු ඇත.
මේ විශ්වාසයෙන් යුතුව
අපට බලාපොරොත්තු රහිතභාවයේ
කන්දෙන් බලාපොරොත්තු වේ...
ගලක් කොටා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.


මෙම විශ්වාසයෙන් යුතුව,
යම් දිනෙක
අප නිදහස් වන බව දැනගෙන
අපට එකට වැඩ කිරීමට,
එකට යාඤා කිරීමට,
හා
අරගල කිරීමට හැනි වනු ඇත.


[''මාටින් ලූතර්කිංගේ ජීවිතය හා මරණය'' කෘතිය ඇසුරෙන්]
- ස්තනිස්ලාව් කොන්දාෂොව්-

No comments:

Post a Comment