(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2010/11/12

(¯`•._.•""" වැස්ස """•._.•´¯)

පැල් බැඳගෙන වහින වැස්ස
මිදුල පුරා දෝරෙ යනවා
කල් අරගෙන පිපුණු රෝස
මල් පෙති බිම සුසුම්ලනවා.....
වැහි සීතල දරාගන්න
බැහැ පරිසරයම හඬනවා
නුඹ තුරුළට ගෙන රහසින්
කවි කියන්න මට හිතෙනවා.....

මල් පෙතිවල පාට අරන්
අහසේ දේදුණු අඳින්න
වැහි සීතට ගල්වුණ හිත
ළඟින් නුඹේ හිස තියන්න....
පායනකම් බලන් ඉන්න
මුළු පරිසරයම තෙමෙන්න
පැල් බැඳගෙන වහින වැස්ස
හයියෙන් තව තව වහින්න.....

No comments:

Post a Comment